Alla inlägg av admin

Välkommen till sidan om Sjulnäs, Grannäs och Strömholm

 

Områdets historia

Läget på väldränerade uddar och holmar vid älvens inlopp i Naustajaur, gjorde platsen attraktiv för förhistoriens jakt-och fångstfolk som här fann goda fiskevatten. Längs stränderna finns lämningar efter dessa boplatser i form av skörbrända stenar och avfall från redskapstillverkningen, s.k. avslag, av framförallt kvartsit och kvarts.

En äldre härd inom området visar att samerna i området också nyttjade denna fiskeplats.

Kolonisationen av Arjeplogs socken var till stora delar en inre kolonisation där initiativen till nya nybyggen oftast utgick ifrån några få gamla nybyggen i socknen. Sjulnäs nybygge togs till exempel upp av en familj från Dragnäs kring 1830. Nybygget etablerades på udde intill älvsträckan mellan Naustajaur och Storavan, i skydd av ett berg med omgivande vidsträckta myrmarker. Läget i skydd av berget gav mindre frostkänsliga odlingsmarker, de vida myrarna nyttjades som slåttermarker, längs stränderna fanns rika strandängar och vattendragen gav ett rikt fiske.

Detta var utmärkta förhållanden för en familj som levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Läget gjorde att nybygget kunde utvidgas med flera gårdar och småningom växa till socknens största jordbruksby.

Ansökan om att få ta upp ett nybygge i Grannäs gjordes av en familj från Gamla Slagnäs vid samma tid som för Sjulnäs. Detta initiativ fullföljdes dock aldrig och den första bebyggelsen i Grannäs etablerades inte förrän någon gång under perioden 1838-50. Grannäs och Sjulnäs odlingsmarker växte snart ihop

(källa: Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020)